Ouders

Goede contacten tussen ouders en school zijn van belang voor het goed functioneren van de leerlingen op school. Het Kwartet maakt gebruik van verschillende mogelijkheden van contact, die te verdelen zijn in:
  • formele contacten via medezeggenschapsraad, oudervereniging, 10-minutengesprekken;
  • informatieavonden en werkgroepen;
  • schriftelijke contacten via ouderportaal, nieuwsbrief, schoolgids;
  • informele contacten via ouderraad, werkgroepen, spontane contacten voor- en na schooltijd en tijdens feesten, vieringen en uitstapjes.
Medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school heeft een eigen MR. Ouders kunnen in de MR daadwerkelijk meepraten en meebeslissen over de gang van zaken in de scholen. De leden van de medezeggenschapsraad houden zich bezig met het beleid van de school, zoals personeelsformatieplan, klachtenregeling, vakantieregeling en schoolplan. Regelmatig vergaderen de medezeggenschapsraden van de vier scholen samen omdat er gezamenlijke belangen zijn. Op die manier beslist de medezeggenschapsraad mee over het onderwijs op onze scholen.

Ouderraden (OR) / Activiteitencommissies
Elke school heeft een Ouderraad waarvan de leden uit en door de ouders van de leerlingen van de school worden gekozen. De leden van de Ouderraad en de Activiteitencommissies organiseren of ondersteunen bij allerlei activiteiten. De leden van beide geledingen zijn een belangrijke schakel tussen ouders en school. 

Ouderhulp
Ouderhulp en ouderparticipatie zijn erg belangrijk voor onze scholen. Voor enkele onderdelen  kunnen wij niet zonder ouders. Ook is het handig dat ouders willen helpen bij zaken die we 'klussen' kunnen noemen. Daarom wordt regelmatig een beroep gedaan op de hulp van ouders.

Ouders aan het woord

"De sfeer is kleinschalig: alle kinderen kennen elkaar en gaan ook goed met elkaar om. "

"Mijn kinderen gaan met plezier naar school. De kinderen in de bovenbouw zijn lief voor de kleuters. Op ICT-gebied zijn er mooie ontwikkelingen. Tijdens de gesprekken die ik heb met de leerkracht, laat zij zien dat zij mijn kind goed kent." - ouder obs Middelie